SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ HÀ TĨNH

Cổng Sở Đăng nhập Lịch tuần Lịch làm việc Home Loading...
BÁO CÁO TIẾN ĐỘ XỬ LÝ CÔNG VIỆC
STT BỘ PHẬN NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO TIẾN ĐỘ CÔNG VIỆC
 • TIẾN ĐỘ CÔNG VIỆC
 • Đã hoàn thành
 • Đang xử lý
 • Chưa xử lý
1 VĂN PHÒNG 0
0%
(0/0)
0%
(0/0)
0%
(0/0)
Xem chi tiết
2 PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH 0
0%
(0/0)
0%
(0/0)
0%
(0/0)
Xem chi tiết
3 PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC 0
0%
(0/0)
0%
(0/0)
0%
(0/0)
Xem chi tiết
4 PHÒNG QUẢN LÝ CÔNG NGHỆ - CHUYÊN NGÀNH 0
0%
(0/0)
0%
(0/0)
0%
(0/0)
Xem chi tiết
5 THANH TRA SỞ 0
0%
(0/0)
0%
(0/0)
0%
(0/0)
Xem chi tiết
6 PHÒNG THÔNG TIN - THỐNG KÊ KH&CN 0
0%
(0/0)
0%
(0/0)
0%
(0/0)
Xem chi tiết
7 CHI CỤC TIÊU CHUẨN ĐL - CL 0
0%
(0/0)
0%
(0/0)
0%
(0/0)
Xem chi tiết
8 TRUNG TÂM ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KHCN 0
0%
(0/0)
0%
(0/0)
0%
(0/0)
Xem chi tiết
9 TRUNG TÂM KT TC DL - CL 0
0%
(0/0)
0%
(0/0)
0%
(0/0)
Xem chi tiết
10 TRUNG TÂM NCPT NẤM VÀ TNSV 0
0%
(0/0)
0%
(0/0)
0%
(0/0)
Xem chi tiết
 • VĂN PHÒNG
 • - NV được giao: 0 nhiệm vụ
 • - Sắp hết hạn:
 • - Đã hoàn thành: 0%    ( 0/0 )
 • - Đang xử lý: 0%    ( 0/0 )
 • - Chưa xử lý: 0%    ( 0/0 )
 • Xem chi tiết
 • PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH
 • - NV được giao: 0 nhiệm vụ
 • - Sắp hết hạn:
 • - Đã hoàn thành: 0%    ( 0/0 )
 • - Đang xử lý: 0%    ( 0/0 )
 • - Chưa xử lý: 0%    ( 0/0 )
 • Xem chi tiết
 • PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC
 • - NV được giao: 0 nhiệm vụ
 • - Sắp hết hạn:
 • - Đã hoàn thành: 0%    ( 0/0 )
 • - Đang xử lý: 0%    ( 0/0 )
 • - Chưa xử lý: 0%    ( 0/0 )
 • Xem chi tiết
 • PHÒNG QUẢN LÝ CÔNG NGHỆ - CHUYÊN NGÀNH
 • - NV được giao: 0 nhiệm vụ
 • - Sắp hết hạn:
 • - Đã hoàn thành: 0%    ( 0/0 )
 • - Đang xử lý: 0%    ( 0/0 )
 • - Chưa xử lý: 0%    ( 0/0 )
 • Xem chi tiết
 • THANH TRA SỞ
 • - NV được giao: 0 nhiệm vụ
 • - Sắp hết hạn:
 • - Đã hoàn thành: 0%    ( 0/0 )
 • - Đang xử lý: 0%    ( 0/0 )
 • - Chưa xử lý: 0%    ( 0/0 )
 • Xem chi tiết
 • PHÒNG THÔNG TIN - THỐNG KÊ KH&CN
 • - NV được giao: 0 nhiệm vụ
 • - Sắp hết hạn:
 • - Đã hoàn thành: 0%    ( 0/0 )
 • - Đang xử lý: 0%    ( 0/0 )
 • - Chưa xử lý: 0%    ( 0/0 )
 • Xem chi tiết
 • CHI CỤC TIÊU CHUẨN ĐL - CL
 • - NV được giao: 0 nhiệm vụ
 • - Sắp hết hạn:
 • - Đã hoàn thành: 0%    ( 0/0 )
 • - Đang xử lý: 0%    ( 0/0 )
 • - Chưa xử lý: 0%    ( 0/0 )
 • Xem chi tiết
 • TRUNG TÂM ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KHCN
 • - NV được giao: 0 nhiệm vụ
 • - Sắp hết hạn:
 • - Đã hoàn thành: 0%    ( 0/0 )
 • - Đang xử lý: 0%    ( 0/0 )
 • - Chưa xử lý: 0%    ( 0/0 )
 • Xem chi tiết
 • TRUNG TÂM KT TC DL - CL
 • - NV được giao: 0 nhiệm vụ
 • - Sắp hết hạn:
 • - Đã hoàn thành: 0%    ( 0/0 )
 • - Đang xử lý: 0%    ( 0/0 )
 • - Chưa xử lý: 0%    ( 0/0 )
 • Xem chi tiết
 • TRUNG TÂM NCPT NẤM VÀ TNSV
 • - NV được giao: 0 nhiệm vụ
 • - Sắp hết hạn:
 • - Đã hoàn thành: 0%    ( 0/0 )
 • - Đang xử lý: 0%    ( 0/0 )
 • - Chưa xử lý: 0%    ( 0/0 )
 • Xem chi tiết